Du er her:

Kvalitetssiden

Rektor ‘n har ordet:

Skolens verdier, kjennetegn, tradisjoner og fokusområder:_

  • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talentet, stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
  • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
  • stimulere elevene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
  • legge til rette for at elevene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig arbeid
  • bidra til at lærere og personalet forøvrig fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
  • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
  • fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter
  • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring

Hvordan jobber skolenmed kvalitetsfremmende arbeid for å sikre at elevene trives, lærer, opplever mestring og utvikling på skolen?  

Personalet på skolen jobber systematisk og målrettet med områder som definert i Bodø kommunes strategiplan og satsningsområder som identifisert etter bl.a. ståstedsundersøkelser og elevundersøkelser. Skolen har et tett samarbeid med FAU og har fokus på elevmedvirkning.                

Kommentarer til skolens resultater?

Med bakgrunn i skolens store bredde i elevmassen kan vi glede oss over svært god fremgang innenfor både fag og elevenes opplevelse av læringsmiljøet. Mange av resultatene våre ligger over fjoråret, noe som viser at solid innsats fra både lærere og elever nytter. Skolen samarbeider også tett med foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU), med felles fokus på elevenes faglige resultater og trivsel.

Hvordan følges resultatene opp?

Alle resultatene blir presentert for hele personalet for å etablere en felles oppfatning av hvilke sterke og svake sider det må arbeides videre med. Skolens ledelse og lærere drøfter elevenes resultater og hvilke tiltak som trengs for ytterligere forbedringer, samt gjennomfører praksissamtaler etter observasjoner av undervisningen. Dette for å sikre en god, felles kvalitet på undervisningen. Samarbeidet med foresatte er også viktig i elevenes resultatutvikling.

Hvilke resultat er skolen mest fornøyd med?

Både innenfor lesing og regning ser skolen god fremgang. Skolen oppnådde svært gode resultater på nasjonale prøver i lesing og regning for 5. og 9. trinn. I eksamen i norsk ligger resultatene rundt fjoråret, noe vi er svært fornøyd med. Elevenes oppfatning av arbeidsro viser at arbeidet rettet mot elevenes læringsmiljø er på rett vei. Elevene gir tilbakemelding om høy trivsel på skolen. Samarbeidet med FAU er viktige faktorer for denne forbedringen. Skolen opplever også god tilbakemelding på leksehjelptilbudet.