Du er her:

Resultater nasjonale prøver - LESING, REGNING og ENGELSK

Hva er nasjonale prøver, og hvorfor har vi nasjonale prøver?

Nasjonale prøver skal vurdere hvordan skolen lykkes med å utvikle de grunnleggende ferdighetene til elevene i lesing og regning og i deler av faget engelsk.

De grunnleggende ferdighetene er å kunne:
• uttrykke seg muntlig
• uttrykke seg skriftlig
• lese
• regne
• bruke digitale verktøy

Disse ferdighetene er viktige for læring og utvikling i alle fag og har mye å si for hvordan elevene klarer seg på skolen, og seinere i livet.

Prøvene i regning og lesing er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk fokuserer på leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Skolen må se på informasjon fra prøvene i sammenheng med annen informasjon om elevene. Prøvene
skal komme til nytte for utviklingen til den enkelte elev i samarbeid mellom lærer, elev og foreldre.

Elever på 5. og 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing og regning.

Prøvene i engelsk og regning er elektroniske prøver, prøvene i lesing gjennomføres på papir.

Mestringsnivåer og beregning av gjennomsnitt

Elevene fordeles på de ulike nivåene ut fra poengsummen sin på prøvene. Resultatene blir presentert ved hjelp av en skala med ulike mestringsnivå.

Skala for 5. trinn har  tre mestringsnivå hvor mestringsnivå 1 er lavest. På 8. og 9. trinn er det fem mestringsnivå hvor mestringsnivå 1 er lavest.

Resultatene er oppgitt som gjennomsnittlig mestringsnivå for trinnet.

Resultater 5. trinn ENGELSK:

Engelsk 5.trinn

 

Resultater 5. trinn LESING:

Lesing 5. trinn

Resultater 5. trinn REGNING:

Regning 5.trinn

Resultater 8. trinn ENGELSK:

Engelsk 8. trinn

Resultater 8. trinn lESING:

Lesing 8.trinn

Resultater 8. trinn REGNING:

Regning 8.trinn

De nasjonale prøvene viser at vi har færre elever på det høyeste nivået enn  resten av landet. Skolen ser en utvikling hvor vi klarer å heve elevene fra de laveste nivåene, men har fortsatt for få elever på det høyeste nivået.